บริเวณวัดสุขสำราญ

บริเวณวัดสุขสำราญ

ประวัติเจ้าอาวาสปัจจุบันพระครูภาวนาวิหารธรรม วิ.

 (พระมหาเหล็ก จนฺทสีโล)


พระครูภาวนาวิหารธรรม ฉายา จนฺทสีโล อายุ ๖๐ พรรษา ๔๐ วิทยฐานะ ป.ธ. ๓., น.ธ.เอก, พธ.บ. สังกัดวัดสุขสำราญ หมู่ที่ ๓ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ปัจจุบัน
- เจ้าอาวาสวัดสุขสำราญ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
- เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
 - พระวิปัสสนาจารย์ประจำ โพธิปักขิยธรรมสถาน มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

สถานะเดิม
ชื่อ เหล็ก สุภศร เกิดวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๒ ปีฉลู บิดาชื่อ นายสี สุภศร มารดาชื่อ นางจันดา  สุภศร ที่บ้านครั่ง ตำบลดู่ อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

อุปสมบท

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ณ พัทธสีมาวัดนิคมเขต ตำบลถาวร อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีพระอธิการสุข ธมฺมโชโต วัดโพธิ์ทรายทอง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการสอน สญฺญโม วัดนิคมเขต ตำบลถาวร อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นกรรมวาจาจารย์  พระอธิการศรีลา จนฺติโก วัดคีรีเขต ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอละหาน   จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ประวัติการศึกษา

สายสามัญ

พ.ศ. ๒๕๓๓ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพุทธศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทาลัย

แผนกธรรม

พ.ศ. ๒๕๑๔ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนัศาสนศึกษาวัดสุขสำราญ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

แผนกบาลี

พ.ศ. ๒๕๒๕ สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียน วัดหลวงปรีชากูลสำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี

แผนกภาคปฏิบัติ
พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๓๖ ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานกับท่านอาจารย์ ดร.ภัททันตะ อาสภมหาเถระ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ ณ สำนักวิเวกอาศรม อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และได้รับการถ่ายทอดวิชาครูจากท่านอาจารย์ พระภัททันตะ อาสภมหาเถระด้วย

การปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดสุขสำราญ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอละหาน   จังหวัดบุรีรัมย์

งานการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแก่พระนวกภูมิ วัดสุขสำราญ จังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นครูผู้สอนพระปริยัติธรรม สำนักศาสนศึกษาวัดหลวงปรีชากูล จังหวัดปราจีนบุรี
พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนวิชาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สำนักเรียนวัดนาคกลาง เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคุมสอบธรรม สนามหลวง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระวิปัสสนาจารย์ สอนวิปัสสนากัมมัฏฐาน แก่พระนิสิต ปี ๓-๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทาลัย ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

งานเผยแพร่

พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับนิมนต์เป็น พระวิปัสสนาจารย์  ประจำศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐานยุวพุทธเฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตลอดมาถึงปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมชื่อ โพธิปักขิยธรรมสถาน  มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพ ในเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๙ หมู่ ๖ ถนนเทศบาล ๔ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และได้ใช้เป็นสถานที่อบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่พุทธศาสนิกชนด้วยดีตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นประธานหาทุนทรัพย์สร้างอาคารปฏิบัติธรรม ๒ ชั้น ขนาด ๒๐ x ๓๖ เมตร ๑ หลัง ณ วัดสุขสำราญ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ   จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับนักเรียน และสาธุชนทั่วไป  ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครู สัญญาบัตรเทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามที่ พระครูภาวนาวิหารธรรม (ทผจล.ชอ.วิ.)


 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cheap international voip calls